Предлог зграда 2, 4, 5 и 6 за мирно решење спора отровних зграда

Поштоване комшије, адвокат који заступа станаре зграда 2, 4, 5 и 6, предао је предлог за мирно решење спора у вези са отровним зградама. Текст предлога можете прочитати овде…

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

БЕОГРАД
НЕМАЊИНА БР. 26

ПРЕДЛАГАЧИ:

(дата имена и презимена потписника – један станар из броја 86; 27 станара из броја 88; 12 станара из броја 90; 26 станара из броја 92; 37 станара из броја 94; 31 станар из броја 96 и 19 станара из броја 98 – укупно 153 станара)

ПРОТИВНИЦИ ПРЕДЛАГАЧА:

  1. Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво,
  2. Грађевинска дирекција Србије д.о.о., Бул. Арсенија Чарнојевића 110.

Ради: накнаде штете и уклањања опасности од настанка даље штете.

Вредност спора: 6.500.000,00 евра.

ПРЕДЛОГ ЗА МИРНО РЕШЕЊЕ СПОРА

Предлагачи су власници станова у ул. Милеве Марић Ајнштајн бр. који се налазе на К.П. 6800 К.О. Нови Београд.

ДОКАЗ:

  • Уговори о купопродаји станова.

Противници предлагача су суинвеститори који су саградили поред зграда у којим су предлагачи купили станове и зграде које се налазе на овој истој парцели и које су удаљене свега 20м од зграда у којима се налазе зграде тужилаца и којe су контаминиране и из којих се шире непријатни мириси и загађујућа испарења.

ДОКАЗ:

  • Употребна дозвола за (зграду) 3,

  • Уговор о регулисању односа уговорних страна поводом отклањања недостатака-непријатног мириса и загађујућих испарења констатованих извештајем о испитивању квалитета ваздуха бр. 3394/10 од 25.08.2014. године сачињеног од Градског завода за јавно здравље,

  • Извештај бр. 3394/10 од 25.08.2014. године сачињеног од Градског завода за јавно здравље.

Како се ове зграде налазе у непосредној близини станова које су у власништву тужилаца то тужиоци трпе штету како материјалну тако и нематеријалу. Нематеријална се огледа у томе што загађења из предметних зграда непосредно угрожавају здравље тужилаца и њихових породица, а што се огледа у претрпљеном психичком болу и страху који власници заједно са својим породицама већ трпе, а материјална у томе да је вредност њихове имовине умањена за минимум 30% по стамбеној јединици јер им се станови налазе у непосредној близини загађених зграда.

ДОКАЗ:

  • У случају потребе налаз комисије вештака за област заштита животне средине, вештака неуро-психијатријатра и вештака грађевинске струке.

Како постоји oбјективна одговорност тужених као суинвеститора на овим објектима и како је једино доказана научна метода да се уклони опасност од настанка даље штете, али и да се поново успостави првобитна вредност непокретности, које се налазе у власништву предлагача односно да се успостави раније стање тај да се контаминиране зграде сруше и да се изврши комплетна санација терена испод истих, а на шта су се противници предлагача и обавезали између осталог и уговором који су закључили са лицима који су купили станове у контаминираним зградама то предлагачи траже да противници то и ураде или ће тражити да их на то суд обавеже.

Предлагачи свој тужбени захтев заснивају на следећим законским одредбама:

Чл. 154 став 2 Закона о облигационим односима је прописано да за штету од ствари или од делатности, од којих потиче повећана опасност штете за околину одговара се без обзира на кривицу.

Чл. 155 Закона о облигационим односима је прописано да је штета умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).

Чл. 156 став 1 Закона о облигационим односима је прописано да свако може захтевати од другога да уклони извор опасности од кога прети знатнија штета њему или неодређеном броју лица, као и да се уздржи од делатности од које произлази узнемиравање или опасност штете, ако се настанак узнемиравања или штете не може спречити одговарајућим мерама. Став 2 овог члана прописује да ће суд на захтев заинтересованог лица наредити да се предузму одговарајуће мере за спречавање настанка штете или узнемиравања, или да се отклони извор опасности, на трошак држаоца извора опасности, ако овај сам то не учини.

Чл. 185 став 1 Закона о облигационим односима прописује да је одговорно лице дужно успоставити стање које је било пре него што је штета настала. У ставу 2 се прописује да уколико успостављање ранијег стања не уклања штету потпуно, одговорно лице дужно је за остатак штете да накнаду у новцу. У ставу 3 кад успостављање ранијег стања није могуће, или кад суд сматра да није нужно да то учини одговорно лице, суд ће одредити да оно исплати оштећенику одговарајућу своту новца на име накнаде штете.

Чл. 207 Закона о облигационим односима је прописано да су наручилац и извођач радова на непокретности солидарно одговарају трећем лицу за штету која му настане у вези са извођењем тих радова.

Чл. 103 Закон о заштити животне средине је прописано да је загађивач који проузрокује загађење животне средине одговара за насталу штету по начелу објективне одговорности. За загађивање животне средине одговорно је и правно и физичко лице које је незаконитим или неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине.

Чл. 104 Закона о заштити животне средине је прописано да је загађивач који својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање животне средине дужан је да, без одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса и санационим планом, односно да предузме неопходне мере ради смањења штета у животној средини или уклањања даљих ризика, опасности или санације штете у животној средини. Ако штета нанета животној средини не може да се санира одговарајућим мерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за накнаду у висини вредности уништеног добра.

Чл. 107 Закона о заштити животне средине је прописано да свако ко претрпи штету има право на накнаду штете. Захтев за накнаду штете може се поднети непосредно загађивачу или осигуравачу, односно финансијском гаранту загађивача код кога је настао удес, ако такав осигуравач, односно финансијски гарант постоји. Ако је више загађивача одговорно за штету нанету животној средини, а удео појединих загађивача није могуће одредити, трошкове сносе солидарно и посебно.

Посебно напомињем да је према чл. 9 став 1 тачка 9 Закона о заштити животне средине установљена и супсидијарна одговорност државе за отклањање последица загађивања животне средине чак и у случају када је загађивач непознат.

Имајући у виду све напред наведено предлагачи предлажу да се између њих и противника предлагача, а које заступа Државно правобранилаштво и који ће имати снагу извршне исправе, закључи следећи:

СПОРАЗУМ

I Противници предлагача Р. Србија и Грађевинска дирекција Р. Србије д.о.о. о се обавезују да изврше санацију односно ремедијацију објеката на адреси Милеве Марић Ајнштајн бр. 80, 82, 100 и 102 постојеће на К.П. 6800 К.О. Нови Београд, и то на тај начин што ће ове објекте да уклоне и сруше и то до коте 0, као и да изврше санацију терена испод предметних зграда у року од 3 месеца од дана закључења овог споразума.

II Овлашћују се предлагачи да у име противника предлагача и о трошку истих изведу преко трећих лица горе описане радње уколико противници предлагача ове радње не предузму самостално по протеку рока од 3 месеца од закључења овог споразума.

Напомињемо да уколико не дође до закључења горе наведеног споразума поднећемо тужбу суду којом ћемо тражити од противника предлагача накнаду материјалне и нематеријалне штете која у овом тренутку прелази износ од 5.000.000,00 евра.

Београд, 05.08.2015. године пуномоћник

КОНТАКТ:

Адв. Илија Џаковић

Београд,

Наке Спасић 10,

065/355-7555

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s